vrijdag 7 april 2017

Renkum heeft een Routekaart Klimaatneutraal

Renkum is klimaatneutraal in 2040. Die doelstelling staat. Er zijn in de uitvoering stappen gezet, zoals de duurzaamheidslening voor maatschappelijke organisaties, een contract voor groene stroom voor de gemeente en een Energieloket. Met de vaststelling van de Routekaart klimaatneutraal stelt Renkum goed beleid vast. De uitwerking moet wel een versnelling omhoog, betoogde Henk Boon in de raadsvergadering van 29 maart 2017.

De raad van Renkum staat nog altijd unaniem achter het doel Renkum klimaatneutraal in 2040. Ook de routekaart die wethouder Wendy Ruwhof presenteerde om de gekozen richting in beleid vast te leggen, werd unaniem aangenomen. Hierin staan onder meer voornemens op het gebied van elektrisch vervoer, lokaal energie opwekken, het stimuleren van verduurzaming van de bestaande woningen en het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte.

GroenLinks is blij met de geformuleerde ambities en met de stappen die het college intussen al heeft gezet. Een nieuw afvalbeleid waarbij afval scheiden loont, een prestatieafspraak om als gemeente zelf CO2-neutraal te worden, steeds meer klimaatneutrale bouw door de gemeente en haar partners en regelingen die inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven ondersteunen en stimuleren te verduurzamen.

Wij verwachten dat de provincie en het Rijk geld ter beschikking gaan stellen in de komende jaren. Dat vraagt om co-financiering. We zien dan ook uit naar de voorstellen van het college om dit mogelijk te maken en verwachten dat het college naar de raad komt om budget te reserveren. Wij zouden het niet gek vinden als hier in het meerjarenbeleidsplan al op vooruit gelopen wordt.

Duidelijk is dat inwoners en bedrijven niet hebben stilgezeten intussen. Voorbeelden zijn het onderzoek naar geothermie (aardwarmte) bij Parenco, de werkgroep Heveadorp Energie Initiatief die samenwerkt om in het hele dorp de huizen te isoleren en van schone energie te voorzien, de bibliotheek in Oosterbeek die verduurzaamd is en vol zonnepanelen ligt en Dorpsbelang Wolfheze waar gepraat wordt over een windturbine bij hun dorp. Volgens GroenLinks heeft de gemeente een ondersteunende, stimulerende, faciliterende rol om te helpen de duurzame plannen van inwoners, organisaties en bedrijven mogelijk te maken. Samen worden we klimaatneutraal.

De routekaart is een stevige basis voor goed klimaatbeleid de komende jaren. Nu is het zaak om tempo te maken met de uitvoering.

donderdag 16 februari 2017

CO2 Prestatieladder: prestatie en ambitie


De CO2 Prestatieladder is een instrument waarmee bedrijven en organisaties hun CO2-uitstoot reduceren. Al enkele duizenden bedrijven zijn gecertificeerd ook landelijke organisaties als de KNVB en ProRail zijn aangesloten.
Renkum is de allereerste gemeente in Nederland die zich aansluit bij de CO2 Prestatieladder. Een week na de gemeente Renkum ontving ook het ministerie van Infracstructuur en Milieu een certificaat.

Er zijn vijf niveaus op de prestatieladder, Renkum start op niveau 3. Wethouder Wendy Ruwhof kreeg het certificaat uitgereikt door Paul Tammer, directeur van het Nederlands Certificatie Kantoor (NCK).
'Dit is zowel een prestatie als een ambitie,' zei de wethouder bij het officiële moment. Er is hard gewerkt om dit te bereiken en we staan in de startblokken om steeds meer te gaan doen. Er is een ambitieus plan opgesteld met maatregelen die ertoe moeten leiden dat we bij de volgende controle, over drie jaar, niveau 5 hebben bereikt.

Renkum wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dit voorjaar wordt de Routekaart Klimaatneutraal in de raad besproken, een overzicht van concrete maatregelen die voor de komende jaren gepland staan.

Een van de voornemens is het verduurzamen van het wagenpark van de gemeente. Twee dienstauto's zijn deze maand al vervangen door elektrische auto's. Twee wagens die reden op fossiele brandstof zijn afgeschreven, de nieuwe auto's zorgen voor schonere lucht en minder geluid en verbruiken geen fossiele brandstoffen meer. Vanaf 2018 wordt het elektrische vervoer nog groener, omdat dan het nieuwe stroomcontract van de gemeente ingaat en alle stroom volledig groen ingekocht wordt.

donderdag 24 november 2016

Energiebesparing bij bedrijven

We zijn op weg naar een klimaatneutraal Renkum in 2040. Dat vraagt inzet van de gemeente, inwoners en bedrijven. De omgevingsdienst (ODRA) kan met inzet van speciaal opgeleide energie-inspecteurs bedrijven helpen om energiebesparende maatregelen toe te passen die binnen vijf jaar terugverdiend zijn. Dat is verplicht voor grotere bedrijven, Charlotte de Roo wil ook weten wat de gemeente kan doen om kleinere ondernemers hierin te stimuleren. GroenLinks stelde samen met D66 vragen hierover.

In september 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei in de Sociaal Economische Raad gesloten. In maart 2015 is een Gelders Energie Akkoord gesloten met als deelnemers vrijwel alle Gelderse gemeenten waaronder de gemeente Renkum. Eén van de belangrijke doelstellingen daarbij is om met elkaar een flinke extra bijdrage te leveren aan energiebesparing.

De partijen van het akkoord spraken onder andere af om zich in te zetten voor de realisatie van energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. De rol van de gemeente als toezichthouder is daarbij van belang.
De Wet Milieubeheer geeft energie-inspecteurs de bevoegdheid  bedrijven te controleren op genomen energiebesparingsmaatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.
Uit een evaluatie eerder dit jaar van de gemeente Den Bosch blijkt dat dergelijke controles werken. Door goed toezicht en het aanspreken van bedrijven op hun verantwoording is hun jaarlijks energiegebruik met circa 7% gedaald. Dit is gelijk aan de energie opbrengst van 5 windmolens.

Renkum is zelf als gemeente te klein om eigen energie-inspecteurs in dienst te nemen en daarom  laat men dit uitvoeren via de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
De ODRA heeft in haar meerjarenbegroting 2017-2020 opgenomen dat er in 2015 een start is gemaakt met het opleiden van toezichthouders. Een basischeck door de inspecteurs wordt meer en meer onderdeel van het toezicht maar moet in 2016 verder geïmplementeerd worden. En dat er daardoor meer zicht wordt verkregen op de besparingsmogelijkheden bij bedrijven. Het stimuleren en afdwingen van maatregelen vraagt om andere kennis en vaardigheden dan het reguliere toezicht. ODRA gaat zich hierin verder ontwikkelen.

De Wet Milieubeheer geldt alleen voor de grotere MKB bedrijven. Renkum heeft relatief veel kleine MKB  bedrijven. ODRA’s toezichthouders kunnen met de nieuw opgebouwde kennis ook een belangrijke rol spelen voor deze doelgroep.

Renkum wil een duurzame gemeente zijn en in 2040 klimaatneutraal. Het halen van deze doelstellingen vraagt een actieve houding van de gemeente op het vlak van duurzaamheid en energiebesparing.


Vragen
 1. Bij hoeveel Renkumse bedrijven is in 2016 een basischeck op energiebesparende maatregelen uitgevoerd en wat waren de conclusies hieruit? Heeft dit bijvoorbeeld geleid tot invoering van energiebesparende maatregelen?
   
 2. Kunt u voorbeelden noemen van de energiebesparende maatregelen die zijn geadviseerd aan deze bedrijven? Is de basischeck voldoende om bedrijven over de streep te trekken? Indien ja, op welke termijn verwacht u dan dat deze maatregelen zijn uitgevoerd? Indien nee, wat kan Renkum/ODRA doen om dit te versnellen?
   
 3. Bij hoeveel Renkumse bedrijven zal er in 2017 een basischeck op energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd volgens de programmabegroting ODRA 2017? Graag zien wij dat de resultaten van 2017 worden bijgehouden en voorgelegd aan de raad bij het jaarverslag 2017.
   
 4. Wat is het totaal aantal Renkumse bedrijven dat onder de Wet Milieubeheer voor een dergelijke check in aanmerking komt? Gegeven de huidige geplande inzet van inspecteurs: hoelang duurt het dan voordat alle bedrijven (volgens het antwoord op vraag 3) daadwerkelijk gecontroleerd zijn?
   
 5. Renkum heeft veel kleinere bedrijven die ook veel te winnen hebben met energiebesparing. Kan de ODRA ook bij deze kleinere bedrijven een basischeck uitvoeren als Renkum hiervoor een opdracht geeft en wat zijn de kosten daarvan? Indien nee, op welke manier kan Renkum deze kleinere bedrijven informeren en stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen?